Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:22

Số lượt truy cập:4648637

Năm 2016

Công bố thông tin năm 2016 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Năm 2016
Công bố thông tin năm 2016 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐCP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ban hàng ngày 18/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xin công bố các thông tin của doanh nghiệp như sau

 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh ( xem file đính kèm ) /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/phu%20luc%20IV-2016.pdf
 2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh ( xem file đính kèm ) /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/phu%20luc%20V-2016.pdf
 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 ( xem file đính kèm ) /data/files/VanBan/KD%206-2016.pdf
 4. Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2016 ( xem file đính kèm ) /data/files/VanBan/candoiKT6-2016.pdf
 5. Thuyết minh Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 ( xem file đính kèm ) /data/files/VanBan/thuyetminh6-2016.pdf
 6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  6 tháng đầu năm 2016 ( xem file đính kèm )  /data/files/VanBan/luu%20chuyen%20tien%20te%206-2016.pdf
 7. Báo cáo tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính /data/files/20161027211534807.pdf
 8. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/phu%20luc%20X-2016.pdf
 9. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Quỹ Phát triển nhà ở năm 2016 /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/phu%20luc%20VIII-2016.pdf
 10. Thông báo về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh là Ông NGUYỄN NGỌC THẠCH - Chức vụ: Giám đốc
 11. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016   

          Phần 1:   /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/Bao%20cao%20tai%20chinh%20HOF_2016_split_1.pdf

          Phần 2:   /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/Bao%20cao%20tai%20chinh%20HOF_2016_split_2.pdf

          Phần 3:   /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/Bao%20cao%20tai%20chinh%20HOF_2016_split_3.pdf

          Phần 4:   /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/Bao%20cao%20tai%20chinh%20HOF_2016_split_4.pdf

Powered By FBS