Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:15

Số lượt truy cập:4648658

Giới thiệu chung

       Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Housing Development Fund, tên viết tắt là HOF) là tổ chức tài chính  được thành lập theo Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04/08/2004 và Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 về bổ sung Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 /08/2004 về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức và hoạt động theo Quyết định 128/2005/QĐ-UBND ngày 26/07/2005 của UBND TP.HCM.

       Quỹ Phát triển nhà ở có vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng). Quỹ hoạt động theo nguyên tắc hoàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục tiêu lợi nhuận.

        Quỹ Phát triển nhà ở là đơn vị thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trong việc phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ về tài chính cho các đối tượng có thu nhập thấp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực nhà ở theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

  1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn được cấp (bằng tiền và bằng hiện vật) và các nguồn vốn huy động thực hiện chương trình nhà ở của thành phố;
  2. Phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng tập trung cho vay vốn đối tượng có thu nhập thấp thuộc chương trình nhà ở theo quy định của thành phố;
  3. Phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng cùng cho vay nhà đầu tư các dự án thuộc chương trình nhà ở theo quy định của thành phố;
  4. Huy động các nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp của thành phố theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận vốn viện trợ trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố;
  5. Ủy thác cho vay và đầu tư; nhận ủy thác quản lý các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các họat động phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật;
  6. Đầu tư trực tiếp tạo lập quỹ nhà, tổ chức bán nhà, cho thuê trực tiếp cho người có thu nhập thấp theo chương trình nhà ở của thành phố;
  7. Tiếp nhận, quản lý và khai thác quỹ nhà ở xã hội theo chương trình nhà ở của thành phố;
  8. Được thực hiện các dịch vụ khác về nhà ở khi được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép.
Powered By FBS