Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:27

Số lượt truy cập:4648645

Năm 2022

Công bố thông tin năm 2022 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Năm 2022
Công bố thông tin năm 2020 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ
Công bố thông tin năm 2020 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐCP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ban hàng ngày 18/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xin công bố các thông tin của doanh nghiệp như sau:

1/ Báo cáo tài chính năm 2021( đã kiểm toán)( vui lòng xem tập tin đính kèm)  /data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2022/Bao%20cao%20tai%20chinh%202021.pdf

2/ Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 ( vui lòng xem tập tin đính kèm)/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2022/20220829100121810.pdf

3/ Báo cáo BGĐ năm 2022( vui lòng xem tập tin đính kèm)/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2022/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20BG%C4%90%20n%C4%83m%202022.pdf

4/ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022( vui lòng xem tập tin đính kèm)/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2022/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20%C4%91%C3%A3%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202022.pdf

Powered By FBS