Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:15

Số lượt truy cập:4276211

Năm 2020

Công bố thông tin năm 2020 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Năm 2020
Công bố thông tin năm 2020 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐCP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ban hàng ngày 18/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xin công bố các thông tin của doanh nghiệp như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020 ( xin vui lòng xem file đính kèm ) 

/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2020/bao%20cao%20tai%20chinh%20q2_2020.pdf

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã kiểm toán) ( xin vui lòng xem file đính kèm ) 

/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2020/Scan%20Bao%20cao%20Kiem%20toan%202020_split_3.pdf

/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2020/Scan%20Bao%20cao%20Kiem%20toan%202020_split_4.pdf

/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2020/Scan%20Bao%20cao%20Kiem%20toan%202020_split_5.pdf

/data/files/VanBan/cong_bo_thong_tin/2020/Scan%20Bao%20cao%20Kiem%20toan%202020_split_6.pdf

Powered By FBS