Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:25

Số lượt truy cập:4252692

Năm 2017

Công bố thông tin năm 2017 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Năm 2017
Công bố thông tin năm 2017 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐCP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ban hàng ngày 18/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xin công bố các thông tin của doanh nghiệp như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2017 ( xin vui lòng xem file đính kèm ) 

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/bao%20cao%20ket%20qua%20hoat%20dong%20kinh%20doanh%206-2017.pdf 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 ( xin vui lòng xem file đính kèm 

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/Bang%20can%20doi%20ke%20toan%206-2017.pdf

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý II năm 2017 ( xin vui lòng xem file đính kèm )  /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/bao%20cao%20luu%20chuyen%20tien%20te%206-2017.pdf

4. Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp Quý II năm 2017 ( xin vui lòng xem file đính kèm )  /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/bao%20cao%20dau%20tu%20truc%20tiep%206-2017.pdf

5. Báo cáo tình hình cho vay Quý II năm 2017 ( xin vui lòng xem file đính kèm )  

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/bao%20cao%20cho%20vay%206-2017.pdf

6. Báo cáo tình hình phân loại nợ và trích lập rủi ro Quý II năm 2017 ( xin vui lòng xem file đính kèm )  /data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/bao%20cao%20no%20va%20trich%20lap%20rui%20ro%206-2017.pdf

7. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II năm 2017

 - Phần 1: ( xin vui lòng xem file đính kèm 

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/Thuyet%20minh%20bao%20cao%20tai%20chinh%206-2017_split_1.pdf 

- Phần 2: ( xin vui lòng xem file đính kèm )

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/Thuyet%20minh%20bao%20cao%20tai%20chinh%206-2017_split_2.pdf 

- Phần 3: ( xin vui lòng xem file đính kèm 

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/Thuyet%20minh%20bao%20cao%20tai%20chinh%206-2017_split_3.pdf

- Phần 4: ( xin vui lòng xem file đính kèm 

/data/files/VanBan/cong%20bo%20thong%20tin/2017/Thuyet%20minh%20bao%20cao%20tai%20chinh%206-2017_split_4.pdf

Powered By FBS