Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:50

Số lượt truy cập:2755516

Năm 2015

Công bố thông tin năm 2015 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Năm 2015
Công bố thông tin năm 2015 theo Nghị định số 81/2015/NĐCP của Chính phủ

Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐCP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ban hàng ngày 18/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xin công bố các thông tin của doanh nghiệp như sau

  1. Thông báo về người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh là Ông NGUYỄN NGỌC THẠCH - Chức vụ: Giám đốc
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh ( xem file đính kèm ) /data/files/CBTT 2015-PL3.pdf
  3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh ( xem file đính kèm ) /data/files/CBTT 2015-PL4.pdf
  4. Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh ( xem file đính kèm ) /data/files/CBTT%202015-PL5.pdf
  5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 ( xem file đính kèm ) /data/files/CBTT 2015-PL8.pdf
  6. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp ( xem file đính kèm ) /data/files/CBTT 2015-PL10.pdf
  7. Báo cáo tài chính, Thuyết minh báo cáo tài chình, Bảng cân đối kế toán ( xem file đính kèm ) /data/files/20160402032237805.pdf

 

Powered By FBS